دکتر شیما پیرمحمدی

دکتر شیما پیرمحمدی
جراح و دندانپزشک
زمان حضور:
شنبه 16 تا 22 / چهارشنبه 9 تا 14