مراکز طرف قرارداد با کلینیک تبسّم

  کلیه بانک ها
کلیه بیمه های تکمیلی
بازنشستگان تامین اجتماعی
  شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح
آموزش و پرورش ( بیمه دانا)